Kathak Dance by Anna Kovaleva Tarana rag Darbari

Kathak dance / Kathak dance videos

Some info about this movie:

Type of dance: Kathak dance

Kathak Dance by Anna Kovaleva Tarana rag Darbari
image from video

0 Responses to “Kathak Dance by Anna Kovaleva Tarana rag Darbari”

Leave a reply